Kunskapslotsen

Kunskapslotsen bygger hållbar struktur för kunskapsmatchning mellan akademi och företag i Stockholmsregionen

Stockholms Akademiska Forum, StAF,* driver projektet Kunskapslotsen där fem högskolor tillsammans arbetar för att öka samverkan med företag. De fem högskolorna är Karolinska Institutet, Konstfack, Kungliga Tekniska högskolan, Stockholms universitet och Södertörns högskola. Projektet är en 3-årig satsning (2008-2010) med en total budget på 25 mkr som stöds av EU:s regionalfond. Andra viktiga samarbetspartners är kommuner i Stockholms län och näringslivets intresseorganisationer.

Projektet ska resultera i en hållbar struktur där företag i Stockholmsregionen oavsett branschtillhörighet kan få tillgång till kunskap från högskolor och universitet genom samarbete med studenter, forskare eller andra experter. Strukturen ska bygga på nya, hållbara och effektiva former för samarbete mellan företag, offentlig sektor och akademi. Samarbetet i projektet ska genomsyras av kontaktskapande och ett ömsesidigt utbyte, men insatserna inom projektet utgår ifrån företagens behov.

*Stockholms Akademiska Forum, StAF, är en samlingsorganisation för Stockholms 21 högskolor och universitet.

Projektets mål
– Företag ska genom samarbete med en eller flera högskolor/universitet få nya och förbättrade tjänster, produkter eller processer.
– Akademin ska ses som en kunskapsresurs av företag och regionala aktörer i Stockholm.
– Forskare och studenter på högskolorna/universiteten ska lättare kunna samarbeta med små och medelstora företag, SME.

Hur når vi dit?
Genom att:
– företagen får möjlighet att ta del av akademins kompetens och återkoppla med sin praktiska kunskap.
– fler samarbeten mellan akademi och företag leder till ökad företagsnytta och ökad tillväxt i regionen.
– akademin paketerar sina tjänster utifrån företagens behov.
– kontakten mellan akademi och företag sker på ett snabbt och enkelt sätt.
– goda exempel på samarbete mellan akademi och företag sprids i regionen.
– studenter och forskare får möjlighet att testa sina teoretiska kunskaper i praktiken, och får respons från företagen.

För dig som företagare

Företag med olika behov
och utvecklingsmål.
Lotsen hjälper ditt företag att hitta rätt kompetens inom den akademiska världen. Ditt företag kommer
i kontakt med den
högskola eller det universitet som har den kompetens ni efterfrågar.
Ett samarbete med en eller flera studenter eller forskare inleds.
Genom till exempel
examensarbeten eller
forskarinsatser skapas en ökad möjlighet för ditt företag att växa.

Ett exempel från hälso-, sjukvårds- och äldrelivsbranschen

Steg 1:
Ett företag som driver äldreboenden vill bygga en ny fastighet och vill öka sin kompetens om hur framtidens äldreboende bör utformas, utifrån färg, form, teknik och psykologiska aspekter. Företaget behöver också ställa om sin organisation efter framtida kunders behov.

Steg 2:
I projektet Kunskapslotsen finns en person som kallas lots, denna lots tar en första kontakt med företaget som anmält sitt intresse. Därefter förs diskussioner kring företagets utvecklingsbehov eller problemområden. Lotsen påbörjar arbetet med att matcha företagets behov med rätt kompetens på en eller flera högskolor/universitet.

Steg 3:
Genom projektet kommer företaget i kontakt med lämpliga forskare, utbildningsansvariga eller studenter på en eller flera högskolor/universitet. Det kan vara institutioner som till exempel arbetar med inredningsarkitektur, teknik och hälsa, neurovetenskap eller beteendevetenskap. En projektidé utkristalliseras.

Steg 4:
Resultatet kan vara att företaget får ett idéförslag (som t ex rapport, workshop eller seminarium) med kunskap inför det kommandet byggprojektet. Vilka tekniska lösningar kan vara aktuella? Hur ljussätter man boenden för att minska fallskador? Vilka tilläggstjänster kommer de framtida kunderna att efterfråga? Hur påverkar färg och form sinnesstämningen hos de boende? Dessa frågor kan besvaras genom studentarbeten eller forskningsprojekt. Det nya äldreboendet kan bättre möta kundens behov vilket skapar affärsnytta i företaget.


För dig som student eller forskare – från teori till praktik på ett företag

En student eller forskare vill testa sina teorier i praktiken, och få fler
kontaktpersoner inom företagsvärlden.
Lotsen hjälper dig som student eller forskare att matchas med rätt företag. Ett samarbete inleds genom till exempel examensarbete
eller forskningsprojekt.Du som forskare får chans att praktiskt tillämpa din forskning och får input från företaget. Du kan också få kontakt med intressanta forskare vid andra högskolor eller universitet.Du som student ökar din anställningsbarhet.

Ett exempel:

Steg 1:
En institution eller annan enhet vill öka möjligheten för sina studenter som läser organisationsutveckling att skriva uppsatsarbeten ute på företag. Detta för att de praktiskt ska kunna tillämpa sina kunskaper.
Enheten har forskare som arbetar med frågor och studier kring effektivitetsutveckling inom företag. Forskarna vill testa sina teorier i praktiken.

Steg 2:
Högskolorna och universiteten marknadsför möjligheten för enheten att delta i projektet. Inom projektet finns ett stort kontaktnät med olika typer av företag. Samarbetet kan också öka mellan de deltagande högskolorna/universiteten.
I projektet Kunskapslotsen finns en person som kallas lots och är den som tar emot intresseanmälningarna från såväl enheter som företag.
Lotsen matchar via enheten studenternas eller forskarnas behov med ett företag som vill utveckla sin organisation genom att göra bättre riskanalyser och öka sin effektivitet.

Steg 3:
För handledaren identifieras en problemformulering lämplig för uppsatsarbete som sedan presenteras och konkretiseras för de studenter som är intresserade. Uppsatsen ger företaget ny kunskap, studenten knyter värdefulla kontakter och skapar sig ett nätverk som gör det lättare att ta steget ut i arbetslivet. Studenten får också möjlighet att tillsammans med studenter från andra högskolor/universitet göra ett tvärvetenskapligt arbete.
Forskaren tillämpar sin teori om effektivitetsutveckling ute på företaget. Den praktiska studien ger nya data till forskningen. Respons från företaget kan också tillföra forskaren nya idéer och angreppssätt. Forskaren får också möjligheten att identifiera och inleda gemensamma forskningsprojekt tillsammans med forskare från andra högskolor/universitet.