Mångfaldsgruppen

En angelägen uppgift inom högskolevärlden är att öka den sociala och etniska mångfalden.

På Stockholms Akademiska Forum aktualiseras denna fråga framförallt i mångfaldsgruppen:
personer från högskolorna som arbetar med breddad rekrytering, likabehandling, jämställdhet och mångfald. Tack vare deras arbete har samarbeten med gymnasieskolan och andra aktörer inom utbildningsväsendet kunnat samordnas, effektiviseras och förbättras.

Mångfaldsgruppen driver också projekt inom Storstockholm och nationellt. Till exempel var det denna grupp som föreslog att Stockholms Akademiska Forum skulle ha ett tält i Kungsträdgården under festivalen Ung08 i augusti.

Kvarvarofrågan
Mångfaldsgruppen på Stockholms Akademiska Forum ansökte om pengar från Europeiska Socialfonden 2006 för att genomföra en förstudie rörande kvarvarofrågan – dvs avhopp från påbörjade studier – relaterat till etnicitet, kön och social bakgrund. Ansökan beviljades och i förstudien ingår Stockholms universitet, Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Institutet, Danshögskolan samt Lärarhögskolan.

Det övergripande syftet var att skapa kunskap och insikter om hur mångfald i fråga om etnicitet, kön och social bakgrund kan bidra till verksamhetens kvalitet inom Stockholmsregionens universitet och högskolor samt att ta fram verktyg för hur man konkret kan arbeta utifrån ett mångfaldsperspektiv i det dagliga arbetet.

Frågeställningar som var vägledande under projektets gång var bland annat följande:

  • Har studenter olika förutsättningar för att klara sina universitetsstudier på vissa specifika program?
  • Hur arbetar lärosätena för att ge alla studenter samma villkor för att genomföra sina studier?
  • Har lärosätena vetskap om vilka studenter som avbryter sina studier?